المستجدات

الكلية

الأقسام

التكوين

Vie estudiantine

École doctorale

البحث

التربص

 • GENERALE_INFO
 • SPECIALITY
 • SCOLARITY & DIPLOMES
 • STUDY
 • RESEARCH_ACTIVITY
 • PROFESSIONAL_EXPERIANCES
 • MEMBER_OF_ASSOCIATION
 • OTHERS
المعلومات الشخصية
اللقب & الإسم : Rebey Ahmed
تاريخ الولادة : Lundi 10 Mars 1969 à Menzel Habib - Gabès
الحالة المدنية : Marié
البريد الإلكتروني : Ahmed.Rebey@fsm.rnu.tn
العنوان :
Professeur Ahmed Rebey Faculté des Sciences de Monastir 5019-TUNISIE.
الإختصاصات
Physique de solides

المؤهلات العلمية & الشهادات

Baccalauréat :

 Maths-Sciences. Lycée Mixte Med Ali El Hamma-Gabès.

D.E.U.S :

                  - PC1. Faculté des Sciences de Monastir.
                          - PC2. Faculté des Sciences de Monastir.

 MAITRISE :

         - P3. Faculté des Sciences de Monastir.       
        
- P4. Faculté des Sciences de Monastir.

D.E.A :

          - A.E.A Physique des Solides. Faculté des Sciences de Tunis.

                 - D.E.A Physique des Solides. Faculté des Sciences de Tunis.

     

THESE de doctorat :  Faculté des Sciences de Tunis.

Habilitation universitaire : Faculté des Sciences de Tunis.

 

مجالات التدريس

-  Assistant vacataire (94) : Faculté des Sciences de Monastir.

- Assistant contractuel (95) : Faculté des Sciences de Monastir.

- Assistant (98) : Faculté des Sciences de Monastir.

- Maitre assistant (2000) : Faculté des Sciences de Monastir.

- Maitre de conférences (2005) : Faculté des Sciences de Monastir.

- Professeur depuis 2011 : Faculté des Sciences de Monastir.


المنشورات العلمية
Généralités:

- Elaboration des semiconducteurs  (III-V arséniures et III-V nitrures) par épitaxie en phase vapeur par pyrolyse d'organométalliques (EPVOM ou MOVPE ou dite MOCVD),
- Caractérisation des semiconducteurs (III-V arséniures et III-V nitrures):
    optique
    * Réflectivité muli-ondes, (UV-VIS-IR),
    * Absorption,
    * Photoreflectivité (PR),
    * Photoluminescence (PL),
    Electrique
     * Effet Hall
   Structural
      * diffraction de Rayons-X à Haute Résolution (HRXRD)
- Calcul théorique:
   * calcul ab-initio des propriétés physiques des matériaux,
   * calcul de structures de bandes en se basant sur la méthode BAC des matériaux à grand mismatch     (bismide and nitride)
   * calcul self consistent de structures quantiques.
20 of 50 documents (newest first)
Habchi, M.M., Massoudi, I., Rebey, A., Ben Chaâbane, R., El Jani, B.
(2014) Journal of Crystal Growth  395  PP. 26 - 30 
doi: 10.1016/j.jcrysgro.2014.03.001
 •  
Boussaha, R., Fitouri, H., Rebey, A., Jani, B.E.
(2014) Applied Surface Science  291  PP. 40 - 44 
doi: 10.1016/j.apsusc.2013.10.120
 •  
Zaied, I., Fitouri, H., Chine, Z., Rebey, A., El Jani, B.
(2014) Journal of Physics and Chemistry of Solids  75  (2)  PP. 244 - 251 
doi: 10.1016/j.jpcs.2013.09.024
 •  
Habchi, M.M., Tounsi, N., Bedoui, M., Zaied, I., Rebey, A., El Jani, B.
(2014) Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures  56  PP. 74 - 78 
doi: 10.1016/j.physe.2013.08.017
 •  
Habchi, M.M., Ben Nasr, A., Rebey, A., El Jani, B.
(2013) Infrared Physics and Technology  61  PP. 88 - 93  Cited 1 times.
doi: 10.1016/j.infrared.2013.07.012
 •  
Fitouri, H., Boussaha, R., Rebey, A., El Jani, B.
(2013) Applied Physics A: Materials Science and Processing  112  (3)  PP. 701 - 710 
doi: 10.1007/s00339-013-7759-3
 •  
Tounsi, N., Habchi, M.M., Chine, Z., Rebey, A., El Jani, B.
(2013) Superlattices and Microstructures  59  PP. 133 - 143  Cited 1 times.
doi: 10.1016/j.spmi.2013.04.009
 •  
Mbarki, M., Alaya, R., Rebey, A.
(2013) Solid State Communications  155  PP. 12 - 15 
doi: 10.1016/j.ssc.2012.10.031
 •  
Massoudi, I., Habchi, M.M., Rebey, A., El Jani, B.
(2012) Journal of Crystal Growth  353  (1)  PP. 77 - 82  Cited 3 times.
doi: 10.1016/j.jcrysgro.2012.05.010
 •  
Mbarki, M., Rebey, A.
(2012) Journal of Alloys and Compounds  530  PP. 36 - 39  Cited 1 times.
doi: 10.1016/j.jallcom.2012.03.088
 •  
Mzoughi, T., Fitouri, H., Moussa, I., Rebey, A., El Jani, B.
(2012) Journal of Alloys and Compounds  524  PP. 26 - 31 
doi: 10.1016/j.jallcom.2012.01.160
 •  
Massoudi, I., Habchi, M.M., Rebey, A., El Jani, B.
(2012) Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures  44  (7-8)  PP. 1282 - 1287  Cited 2 times.
doi: 10.1016/j.physe.2012.02.002
 •  
Massoudi, I., Habchi, M.M., Rebey, A., El Jani, B.
(2012) Journal of Electronic Materials  41  (3)  PP. 498 - 505  Cited 3 times.
doi: 10.1007/s11664-011-1809-4
 •  
Mbarki, M., Rebey, A.
(2011) Semiconductor Science and Technology  26  (10)  Cited 5 times.
doi: 10.1088/0268-1242/26/10/105020
 •  
Chine, Z., Fitouri, H., Zaied, I., Rebey, A., El Jani, B.
(2011) Journal of Crystal Growth  330  (1)  PP. 35 - 38  Cited 5 times.
doi: 10.1016/j.jcrysgro.2011.04.047
 •  
Fitouri, H., Moussa, I., Rebey, A., El Jani, B.
(2011) Microelectronic Engineering  88  (4)  PP. 476 - 479  Cited 5 times.
doi: 10.1016/j.mee.2010.11.016
 •  
Ben Naceur, H., Mzoughi, T., Moussa, I., Nguyen, L., Rebey, A., El Jani, B.
(2010) Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures  43  (1)  PP. 106 - 110  Cited 1 times.
doi: 10.1016/j.physe.2010.06.028
 •  
Ben Naceur, H., Mzoughi, T., Moussa, I., Rebey, A., El Jani, B.
(2010) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms  268  (3-4)  PP. 236 - 240 
doi: 10.1016/j.nimb.2009.09.018
 •  
Ben Naceur, H., Moussa, I., Tottereau, O., Rebey, A., El Jani, B.
(2009) Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures  41  (10)  PP. 1779 - 1783  Cited 4 times.
doi: 10.1016/j.physe.2009.06.083
 •  
Ben Sedrine, N., Moussa, I., Fitouri, H., Rebey, A., El Jani, B., Chtourou, R.
(2009) Applied Physics Letters  95  (1)  Cited 2 times.
doi: 10.1063/1.3167359
التأطير

الخبرة المهنية

Actuellemnt Directeur du Département de Physique

العضويات و الجمعيات

معطيات أخرى